شناسه مشتری موضوع تاریخ سند
110710 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 1:50:00 PM مشاهده
110719 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 1:58:00 PM مشاهده
110725 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 1:58:00 PM مشاهده
120005 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 1:49:00 PM مشاهده
121007 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 8:01:00 AM مشاهده
126641 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/7/2024 8:45:00 AM مشاهده
126954 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/9/2024 12:11:00 AM مشاهده
110721 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 9:12:00 AM مشاهده
125882 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 5:38:00 PM مشاهده
110716 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/8/2024 1:49:00 PM مشاهده
110717 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 9:11:00 AM مشاهده
110718 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 9:11:00 AM مشاهده
121832 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 9:13:00 AM مشاهده
110713 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 1:05:00 PM مشاهده
110725 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/23/2024 1:57:00 PM مشاهده
126405 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/23/2024 10:09:00 AM مشاهده
122175 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/23/2024 10:14:00 AM مشاهده
110707 درخواست طرح انتی مارجین کال 2/13/2024 1:07:00 PM مشاهده
122426 درخواست طرح انتی مارجین کال 3/6/2024 3:31:00 PM مشاهده
121481 درخواست طرح انتی مارجین کال 3/6/2024 12:52:00 AM مشاهده
125046 درخواست طرح انتی مارجین کال 3/10/2024 3:05:00 PM مشاهده